سامانه پرداخت آنلاین
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
خانه خوش آمدید

نيك انديشان محترمي كه تمايل دارند با تكميل پروژه هاي نيمه تمام دولتي در امر نيك مدرسه سازي مشاركت داشته باشند ميتوانند ازهمين طريق ضمن مشاركت، نام خود را در دفتر صالحين (خيرين مدرسه ساز) جاودانه سازند.
روش كار:

  1. ابتدا اطلاعات شخصي خواسته شده را تكميل نماييد.
  2. براي مشاهده پروژه هاي نيمه تمام دولتي دكمه "انتخاب كنيد" را فشار دهيد.
  3. در اينجا ليست كليه پروژه هاي نيمه تمام كشور قابل دسترسي و انتخاب مي باشد. مي توان پروژه مورد نظر خود را با توجه به يكي از مولفه هاي (استان – نوع كاربري پروژه – مبلغ مورد نياز براي تكميل) انتخاب نمود.
  4. پروژه مورد نظر را با فشردن دكمه انتخاب مشخص كنيد.
  5. تصاوير مربوط به پروژه را در صورت نياز، با فشردن دكمه مشاهده در ستون تصاوير، مشاهده نماييد.
  6. درصورت قطعي شدن تصميم براي انتخاب اين پروژه، در بالاي جدول دكمه "تاييد پروژه انتخاب شده" را فشار دهيد.
  7. بدين ترتيب به صفحه اوليه كه مشخصات خود را وارد نموده ايد بر ميگرديد و در اينجا پس از حصول اطمينان از درستي اطلاعات درج شده ، دكمه "ثبت نهايي" را فشار دهيد.
  8. پس از طي مراحل فوق اطلاعات براي كارشناس مشاركتهاي مردمي در استان مربوطه ارسال و در روزهاي بعد با شما تماس برقرار خواهد شد.
*  
*  
*