استاننام پروژهمحل اجرابخشنوع محل اجرانوع کاربریتعداد کلاستعداد اطاقزیربناپیشرفت فیزیکیاعتبار مورد نیاز(میلیون ریال)توسط نیکوکار دیگری انتخاب شده است؟تصاویر
انتخابگلستانمدرسه 12کلاسه شاهدگالیکشگالیکشمرکزی آموزشی (متوسطه عادی)121015004510000بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث مدرسه 2کلاسه باشندهنیکشهر  آموزشی (ابتدایی)2283.545850خیر مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث دبیرستان 4 کلاسه توحید ابادمیرجاوه  آموزشی (راهنمایی استثنایی)4444063701400بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث مدرسه 3 کلاسه روستای درانگوکنارک  آموزشی (راهنمایی استثنایی)33395701400خیر مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث مدرسه 1 کلاسه سعدی هوتک تنگکنارک  آموزشی (ابتدایی)115545300بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستانتخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 5 کلاسه بتنی شهید بهروزکنارک  آموزشی (ابتدایی)57531.46702400بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستانتخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه باقرالعلوم تخش پیشینراسک  آموزشی (راهنمایی استثنایی)2288.545720بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستانمدرسه یک کلاسه سوله گروک دپنیکشهر  آموزشی (ابتدایی)1153.535400بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستانمدرسه 2 کلاسه قرقروکنصرت اباد  آموزشی (ابتدایی)2288.550400بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستانمدرسه یک کلاسه ارشاد کاشیمیرجاوه  آموزشی (ابتدایی)1153.570200بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث مدرسه 5 کلاسه اسفندکسراوان  آموزشی (ابتدایی)57440.63502300بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث مدرسه 4 کلاسه روستای گل ابادزابل  آموزشی (ابتدایی)33403.11651900بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث مدرسه 4 کلاسه زابلزابل  آموزشی (راهنمایی استثنایی)45403.1452250بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث مدرسه 4 کلاسه پاسکقصر قند  آموزشی (ابتدایی)45403.1701500بله مشاهده
انتخابسیستان و بلوچستاناحداث مدرسه 3 کلاسه زردین پیشینسرباز  آموزشی (ابتدایی)34294701150بله مشاهده
12345678910...